Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10131
Title: Cross-cultural dimensions of politeness in the case of Polish and English
Authors: Bogdanowska-Jakubowska, Ewa
Keywords: język angielski; gramatyka porównawcza; język polski; zwroty grzecznościowe
Issue Date: 1999
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedmiotem pracy są zagadnienia realizacji językowej grzecznościowych aktów mowy: powitań, pożegnań, podziękowań, przeproszeń, komplementów, gratulacji, życzeń, toastów i kondolencji. Autorka przeprowadziła pragmatyczną analizę kontrastywną grzecznościowego zachowania językowego w języku polskim i angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem różnic i podobieństw tak w formie, jak i w treści formuł grzecznościowych używanych w różnych kontekstach (analiza ta miała za zadanie umożliwić autorce odpowiedzenie na następujące pytania: W jakim stopniu grzecznościowe zachowanie językowe różni się w tych dwóch językach? Gdzie można dostrzec największą różnicę?). Praca składa się z trzech rozdziałów oraz wniosków. Rozdział 1 przedstawia tło pragmatyczne, w rozdziale 2. opisana jest metodologia, która stanowiła podstawę badań i określiła tok analizy, rozdział 3 zawiera pragmatyczną analizę kontrastywną wybranych zwrotów grzecznościowych w języku polskim i angielskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10131
ISBN: 8322608675
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakubowska_Cross-cultural_dimensions.pdf4,27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons