Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10173
Title: Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie : rola środowisk szkolnych
Authors: Jarosz, Ewa
Keywords: przemoc w rodzinie; przemoc wobec dzieci; rola szkoły; diagnozowanie przemocy w rodzinie; pedagogika społeczna; pedagogika opiekuńcza
Issue Date: 1999
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Górnikowska-Zwolak, A. Radziewicz-Winnicki, A. Czerkawski (red.), "Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem. T. 1" (S. 202-206). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Społeczno-polityczne transformacje dokonujące się w Polsce, postępująca demokratyzacja życia sprzyjają, a czasami wręcz umożliwiają naukom społecznym podejmowanie problemów i tematów, które w okresach minionych były nie dostrzegane, zaniedbywane lub po prostu celowo pomijane. Do takich problemów zaliczyć można zjawisko przemocy wobec dzieci. W szerszym, pozajednostkowym zakresie temat krzywdzenia dzieci zaczęto podejmować w Polsce dopiero z początkiem lat dziewięćdziesiątych. Dzisiaj nie trzeba chyba przekonywać nikogo z praktyków ani z teoretyków specjalizujących się w sprawach opieki i wychowania, że problem przemocy wobec dzieci w rodzinie dotyczy naszego społeczeństwa w co najmniej takim samym stopniu, jak społeczeństw zachodnich. Z dostępnych danych i dotychczasowych badań wynika, iż nadużycia wobec dzieci w rodzinie mają w naszym kraju wymiar, zasięg i charakter zbliżone do rozpoznanego w krajach tego samego kręgu kulturowego." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10173
ISBN: 8322608535
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosz_Diagnozowanie_zjawiska_przemocy_w_rodzinie.pdf412,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons