Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10309
Title: Audiowizualny utwór naukowy jako utwór hybrydowy?
Authors: Ślęzak, Piotr
Keywords: Audiowizualny utwór naukowy; Uwtór hybrydowy; Scientific audiovisual work; Hybrid work
Issue Date: 2017
Citation: Acta Iuris Stetinensis, 2017, nr 2, s. 383-399
Abstract: Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy audiowizualny utwór naukowy jest utworem hybrydowym. Byłoby to dzieło łączące w sobie cechy utworu naukowego i audiowizualnego. Na to pytanie autor udziela negatywnej odpowiedzi. Oceniane utwory są jedną z podkategorii utworu audiowizualnego. Za przyjęciem tej koncepcji przemawia to, że omawiany typ dzieła zawiera „warstwę” przekazującą treści naukowe, ale uzupełnioną przez niezwykle istotną „warstwę” stanowiącą emanację inwencji twórców audiowizualnych. Warstwa audiowizualna pozwala przybliżyć tematykę naukową i uczynić ją atrakcyjną dla odbiorców, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie. Zdaniem autora „audiowizualny utwór naukowy” jest pojęciem zbiorczym, obejmującym przynajmniej trzy podkategorie: film dokumentalny, film oświatowy oraz film animowany. Obok tej kategorii istnieją „czyste” dzieła naukowe, których składnikiem jest rejestracja audiowizualna. This text is a trial of answering to the question if the scientific audiovisual work is a hybrid work. It would be a work which combines the features of both, scientific and audiovisual work. The Author gives to the question made a negative answer. The works evaluated constitute one of audiovisual work’s subcategory. For accepting this concept speaks the fact that the discussed type of work contains the “layer”, which provides the scientific contents, but updated by extremely important “layer” which constitutes the expression of audiovisual author’s invention. The audiovisual layer allows to make scientific subjects accessible and attractive for the readers, who are not specialist in the area in question. According to Author’s “scientific audiovisual work” is a concept collective, which includes three subcategories at least: documentary, educational film and animated film. Alongside this category there are “pure” scientific works the element of which is an audiovisual registration.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10309
DOI: 10.18276/ais.2017.18-20
ISSN: 2083-4373
2545-3181
Appears in Collections:Artykuły (Szk. Film.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slezak_Audiowizualny_utwor_naukowy.pdf409,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons