Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10319
Title: Tryb łączący a czasowniki modalne w języku angielskim : spojrzenie diachroniczne
Authors: Molencki, Rafał
Keywords: język angielski; semantyka; tryb łączący; czasowniki modalne
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kleszczowa, J. Sobczykowa (red.), "Śląskie studia lingwistyczne" (S. 64-69). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Rekonstrukcja języka praindoeuropejskiego dowodzi, iż istniały w nim cztery tryby: indicativus (oznajmujący), imperativus (rozkazujący), optativus (tryb życzący) i coniunctivus (tryb łączący, wskaźnik podrzędności). Semantycznie tryb jest wykładnikiem prawdziwościowej postawy mówiącego względem wypowiadanej treści i reprezentuje modalność zdania. W tradycji gramatycznej terminem „tryb” określa się najczęściej morfologiczne wykładniki modalności, czyli formy fleksyjne czasownika, chociaż w językach analitycznych często mamy tu do czynienia z formami złożonymi, peryfrastycznymi. Dodatkowo czasownikowym formom trybów mogą obligatoryjnie towarzyszyć inne wykładniki w postaci partykuł, spójników itd. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10319
ISBN: 83-226-1204-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Molencki_Tryb_laczacy_a_czasowniki_modalne.pdf505,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons