Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10328
Title: Systematic position of "Isometopinae" FIEB : "Miridae", "Heteroptera" and their intrarelationships
Authors: Herczek, Aleksander
Keywords: biologia; zoologia; owady; Isometopinae (Miridae, Heteroptera); identyfikacja owadów; morfologia owadów; klasyfikacja owadów
Issue Date: 1993
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Praca jest nowym spojrzeniem na związki filogenetyczne i stanowisko systematyczne podrodziny Isometopinae (Miridae. Heteroptera). Przedstawiono w niej historię badań faunistycznych oraz poglądy na filogenezę grupy, poczynając od FIEBERA (1860), kończąc zaś na opracowaniach ostatnich lat. Następnie omówiono rozmieszczenie geograficzne form współczesnych, wskazując centra ich liczebności i różnicowania. W kolejnym rozdziale omówiono gatunki kopalne wraz z ich cechami charakterystycznymi. W dalszej części pracy opisano nowe taksony Isometopinae: gatunki, rodzaje, podplemiona i plemiona, podając cechy diagnostyczne. Następny rozdział poświęcono analizie cech morfologicznych Isometopinae, która stanowi próbę określenia ich plezjo- lub apomorficznego charakteru. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano podział Isometopinae. Ustalono, iż w obrębie Miridae można wyróżnić dwie grupy siostrzane. Jedną stanowią Isometopinae, do drugiej należą pozostałe wyróżnione dotąd podrodziny (wraz z Diphlebinae, które były zaliczane do Isometopinae). Isometopinae, obejmujące współczesne gatunki, rozpadają się na trzy linie rozwojowe: Gigantometopini, Isometopini oraz Myiommini. Uwzględniając gatunki kopalne, można stwierdzić, iż tworzone przez nie plemię Electromyiommini stanowi grupę siostrzaną kładu Isometopini-Myiommini.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10328
ISBN: 83-226-0515-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Herczek_Systematic_position_of_isometopinae_FIEB.pdf4,56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons