Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10338
Title: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego
Authors: Jarosz, Ewa
Keywords: pedagogika; diagnoza pedagogiczna; rodzina; szkoła; środowisko wychowawcze
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Przedstawiana publikacja jest pomyślana jako pomoc dla studentów pedagogiki wszystkich kierunków i specjalizacji w realizacji przedmiotów: diagnostyka pedagogiczna, diagnostyka psychopedagogiczna, diagnostyka opiekuńcza. Konieczność opanowania przez pedagogów różnych specjalizacji odpowiedniej wiedzy i umiejętności diagnozowania tzw. rzeczywistości pedagogicznej nie podlega dyskusji. Jednak ze względu na zawartość prac reprezentujących literaturę przedmiotu kwestią niejednoznaczną wydaje się treść owej wiedzy i umiejętności. Analiza literatury dotyczącej problematyki diagnozowania pedagogicznego, zwłaszcza pozyq’i stanowiących ujęcia całościowe, wskazuje na występowanie w opracowaniach pewnych dominujących trendów. Zasadniczym obszarem zainteresowań autorów jest ogólna teoretyczna problematyka diagnostyki pedagogicznej, czyli kwestie związane między innymi z: pojęciem diagnozy i diagnozy pedagogicznej, źródłami i rozwojem diagnostyki pedagogicznej, rolą i miejscem diagnozy w ogólnie rozumianej działalności pedagogicznej, zakresem zainteresowań diagnozy pedagogicznej i jej kierunkami, charakterystyką pedagogicznej diagnozy rozwiniętej, ujęciem diagnozy pedagogicznej jako diagnozy środowiskowej i diagnozy indywidualnych przypadków, metodologią diagnozy pedagogicznej, ogólnym tokiem przebiegu postępowania diagnostycznego, etycznymi aspektami diagnozowania, treścią i zasadami budowania orzeczeń pedagogicznych o charakterze opinii diagnostycznych. W tym nurcie można umiejscowić takie prace, jak: Elementy diagnostyki pedagogicznej pod redakcją Ireny Lepalczyk i Jana Badury, Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej Krystyny Marzec-Holki, będący fragmentem książki Pedagogika społeczna pod redakcją Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk rozdział autorstwa Edwarda Mazurkiewicza Diagnostyka w pedagogice społecznej lub rozdział Romana Janeczko Niektóre problemy diagnostyki pedagogicznej w metodzie indywidualnych przypadków w pracy Metodologia pedagogiki społecznej pod redakcją Ryszarda Wroczyńskiego i Tadeusza Pilcha, oraz opracowanie Danuty Skulicz Diagnozowanie pedagogiczne, zawarte w Orientacjach w metodologii badań pedagogicznych pod redakcją Stanisława Palki. Część z wymienionych pozycji oferuje także propozycje praktycznych rozwiązań, czy to w zakresie metodologii diagnozowania określonych problemów praktycznych, czy dotyczących konstruowania opinii diagnostycznych, czy prezentację wzorów narzędzi diagnostycznych. Inny nurt w literaturze dotyczącej diagnostyki pedagogicznej stanowią pozycje prezentujące i omawiające istotę i reguły stosowania metod i technik badawczych. Spośród zbiorczych opracowań można tu wymienić na przykład Zasady badań pedagogicznych Tadeusza Pilcha, Metody badań pedagogicznych w zarysie pod redakcją Andrzeja Góralskiego, Metody badań pedagogicznych Mieczysława Łobockiego czy tegoż autora nowszą pozycję Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, jak również prace Andrzeja Janowskiego Poznawanie uczniów i Tadeusza Nowackiego Teczka biograficzna ucznia bądź też wznowioną po latach książkę Władysława Zaczyńskiego Praca badawcza nauczyciela." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10338
ISBN: 9788322616871
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosz_Wybrane_obszary_diagnozowania_pedagogicznego.pdf4,47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons