Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10429
Title: Edukacja kobiet dla demokracji
Authors: Górnikowska-Zwolak, Elżbieta
Keywords: kobiety; edukacja; demokracja
Issue Date: 1995
Citation: Chowanna, T. 2 (1995), s. 37-48
Abstract: Należy stwierdzić, że bardzo wiele działań, o charakterze politycznym i stricte wychowawczym, musi być jeszcze podjętych, jeśli chcemy udoskonalić demokrację poprzez wzrost udziału kobiet w życiu publicznym. Szczególne zadania przypadają instytucjom edukacyjnym, ale instytucje te mają również do rozwiązania specyficzne problemy. Nie da się np. wykluczyć możliwych źródeł konfliktu, jeśli nauczanie religijne bądź tradycyjne poglądy rodziców będą raczej wzmacniać przekonanie, że młode kobiety powinny koncentrować się na wartościach życia rodzinnego (i dziewczęta z pewnością dostrzegają atrakcje takiego życia). Ale coraz więcej dziewcząt zdaje sobie również z tego sprawę, że uwaga poświęcana życiu rodzinnemu nie musi być wyłączna. I to przesłanie powinny podkreślać i przekazywać instytucje kształcące oraz wychowujące. Nawet jeśli uczestniczenie w pracach samorządu lokalnego, zasiadanie w parlamencie czy rządzie nie jest przedmiotem aspiracji wszystkich kobiet, to wszystkie obywatelki danego kraju bezwzględnie powinny się orientować w sprawach i zdarzeniach zachodzących w ich kraju, powinny być w stanie wykorzystać swoje demokratyczne prawa w sposób efektywny i inteligentny dla dobra społeczeństwa (a także szerszej społeczności światowej). Taka przynajmniej jest jedna z interpretacji demokracji i rozwoju. Prawda ta z trudem toruje sobie drogę w społeczeństwie polskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10429
ISSN: 0137-706X
2353-9682
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornikowska-Zwolak_Edukacja_kobiet_dla_demokracji.pdf408,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons