Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10534
Title: O pewnych warunkach perswazji
Authors: Warchala, Jacek
Keywords: Persuasion; Manipulation; Horizon of rationality; Conditions for persuasion; Perswazja; Manipulacja; Warunki perswazyjności; Horyzont racjonalności
Issue Date: 2016
Citation: Artes Humanae, 2016, t. 1, s. 69-86
Abstract: The paper approaches the problem of persuasion as a communication phenomenon and is an attempt to set up a distinction between persuasion understood in terms of convincing or inducing and manipulation regarded as a way to defeat or dominate. The paper seeks as well to define two main conditions necessary for any persuasion to occur, namely 1) dialogue understood as opening towards the recipient and the reasons other than one’s own, and 2) freedom to pronounce and defend one’s own reasons. If persuasion is some sort of a symbolic struggle, it must be fought within the limits of a jointly established horizon of rationality and take into account knowledge controlled by both sides. Streszczenie: W artykule poruszono problem perswazji jako zjawiska komunikacyjnego. Jest on próbą rozróżnienia między perswazją, czyli przekonywaniem i nakłanianiem, a manipulacją, czyli pokonywaniem i podporządkowywaniem. Przedstawiono także dwa główne warunki, które muszą zostać spełnione, aby sytuacja perswazyjna w ogóle mogła wystąpić: warunek dialogowości, czyli otwarcie się na odbiorcę, i dążenie do wymiany jako otwarcie się na racje inne niż własne, oraz warunek wolności do głoszenia i obrony własnych racji. Jeśli perswazja jest rodzajem walki symbolicznej, to musi odbywać się w warunkach wzajemnie ustanowionego horyzontu racjonalności i zaistnienia wspólnie kontrolowanej wiedzy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10534
DOI: 10.17951/artes.2016.1.69
ISSN: 2449-6340
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warchala_O_pewnych_warunkach_perswazji.pdf366,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons