Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10544
Title: Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru organu administracji publicznej na rynku kapitałowym
Authors: Lichosik, Anna
Keywords: Objection; Supervision; Commision; Sprzeciw; Nadzór; Administracja; Komisja Nadzoru Finansowego
Issue Date: 2017
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2017, vol. 54, nr 2, s. 189-198
Abstract: The subject of the article is the objection institution as a special kind of possibility of influencing the public administration body to supervise entities and those which are not supervised in principle. Considerations have been made in terms of “strength” of the impact of this type of a supervision measure on potential administrators, as well as the author’s right to change the law on tacit handling and, in particular, the tacit consent of the regulator. Przedmiotem artykułu jest instytucja sprzeciwu jako szczególnego rodzaju możliwość oddziaływania organu administracji publicznej na podmioty nadzorowane oraz te, które co do zasady nie są podmiotami nadzorowanymi. W rozważaniach zostały zasygnalizowane aspekty dotyczące oceny „siły” oddziaływania tego rodzaju środka nadzoru na podmioty potencjalnie administrowane. Ponadto zwrócono uwagę na trafne w ocenie autorki zmiany przepisów prawa w zakresie milczącego załatwienia sprawy, a w szczególności milczącej zgody organu nadzoru.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10544
DOI: 10.17951/g.2017.64.2.189
ISSN: 0458-4317
2449-8505
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lichosik_Sprzeciw_Komisji_Nadzoru_Finansowego_jako_środek_nadzoru.pdf430,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons