Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10657
Title: Rozwarstwienie stylistyczne w dramacie S. Śtepki "Jaaanosiiik"
Authors: Spyrka, Lucyna
Keywords: tekst dramatyczny; Stanislav Stępka
Issue Date: 1996
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. J. Bluszcz, D. Tkaczewski (red.), "Rozwarstwienie stylistyczne języków słowiańskich : style funkcjonalne i stylizacje literackie : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Katowice- Bytków, 24-25.05.1996" (S. 107- 115). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Te szczególne właściwości języka tekstu dramatycznego sprawiają, iż język dramatu sui generis bardziej od innych tekstów otwarty jest na kolokwializmy, na mowę potoczną , a co za tym idzie - na wykorzystywanie elementów różnych stylów językowych. Jeszcze do niedawna badania nad językiem dramatu koncentrowały się przede wszystkim na relacji: język-postać, przy czym najczęściej chodziło o problem indywidualizacji mowy w związku z tradycyjną charakterystyką postaci.1 2 Tymczasem w dramacie nowego typu, który - obok rozbicia trzech klasycznych jedności: akcji, miejsca i czasu - rezygnuje z jedności postaci i tekstu, idiolektalny związek postaci i języka praktycznie całkowicie zanika, zaś elementy kolokwialne w replikach pełnią o wiele bardziej złożone i zróżnicowane funkcje. W literaturze polskiej zjawisko to reprezentują utwory S. Różewicza, S. Mrożka, W. Gombrowicza, na święcie dzieła E. Ionesco, L. Pirandella, P. Sartre'a. W literaturze słowackiej przykładem tego może być twórczość Stanislava Stępki, współczesnego słowackiego dramatopisarza, założyciela, kierownika artystycznego, reżysera i aktora popularnego słowackiego teatru o nazwie Radošinské naivně divadlo, dla którego potrzeb artysta pisze swoje utwory[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10657
ISBN: 8390709600
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spyrka_Rozwarstwienie_stylistyczne_w_dramacie_S_Stepki.pdf419,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons