Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10752
Title: Korpus równoległy InterCorp w leksykografii przekładowej – możliwości i ograniczenia
Authors: Charciarek, Andrzej
Keywords: leksykografia przekładowa; korpus równoległy InterCorp; ekwiwalencja przekładowa; frazemy; język czeski; język polski
Issue Date: 2019
Citation: Roczniki Humanistyczne, Vol. 67, No 7 (2019), s. 79-92
Abstract: Niniejszy artykuł poświęcony jest teoretycznej refleksji nad wykorzystaniem korpusu rów-noległego InterCorp w leksykografii przekładowej. Opisano zasoby tekstowe i specyfikę po-szczególnych modułów językowych korpusów równoległych: polskiego, czeskiego i rosyj-skiego. Wskazano zarówno zalety, jak i wady poszczególnych dwujęzycznych korpusów rów-noległych: polsko-czeskiego, polsko-rosyjskiego i czesko-rosyjskiego. Wśród kwestii teore-tycznych skupiono się głównie na zagadnieniu ekwiwalencji przekładowej i jej kryteriach w odniesieniu do materiału korpusowego, zawierającego w większości przekłady. Wykazano wciąż wzrastającą przydatność korpusu równoległego InterCorp w leksykografii przekładowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10752
DOI: 10.18290/rh.2019.67.7-5
ISSN: 0035-7707
2544-5200
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charciarek_Korpus_rownolegly_InterCorp.pdf463,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons