Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11005
Title: Kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Authors: Rzepka, Michał
Keywords: kształcenie; ustawiczne; krajowy; fundusz; szkoleniowy
Issue Date: 2019
Publisher: Kielce : Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch
Citation: K. Gutbier, K. Szewczyk, A. Borcuch (red.), "Instytucje i prawo. Wyzwania ekonomiczne XXI wieku" (S. 165-174). Kielce : Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch
Abstract: Artykuł stanowi analizę podmiotów uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz procedury jego udzielania. Badania formalno-dogmatyczne koncentrują się nad obszarami wątpliwymi, których właściwa interpretacja jest niezbędna do podejmowania działań zgodnych z zasadą legalizmu. Wnioski z przeprowadzonych badań stanowią podstawę do stwierdzenia, że obowiązujące regulacje dot. KFS określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie są spójne i wystarczające do działania kompleksowego, a tym samym dla podejmowania właściwych rozstrzygnięć konieczne jest poszukiwanie rozwiązań w ramach innych gałęzi prawa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11005
ISBN: 978-83-953315-4-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzepka_Ksztalcenie_ustawiczne_w_ramach_Krajowego_Funduszu_Szkoleniowego.pdf449,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons