Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11018
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKozubek, Mariola T.-
dc.date.accessioned2019-09-23T11:51:33Z-
dc.date.available2019-09-23T11:51:33Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationPaedagogia Christiana, t. 2 (2015), s. 79-108pl_PL
dc.identifier.isbn1505-6872-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11018-
dc.description.abstractIn the age of globalisation the changes of social life are characterised by a dynamic aspiration for democracy understood as a political system enabling individual citizens and all societies to participate in creating and respecting the common good. On the other hand they are characterised by a deep anthropological crisis. This crisis leads to a rapid people migration. Such migration change culture of the societies involved. Facing these facts we should ask a question about directions of upbringing and education which prepares young generations to live an active and responsible life in society. The author of this article presents experience of the Focolare Movement concerning its involvement in common good in the diverse cultural environments of different parts of the world. The crucial in this experience is the role of community either in forming prosocial attitude or in acting. On the basis of this experience the Movement of has developed a pedagogy of unity which is standing on the ground of relational and transcendental dimension of a human being and of the value of community as an upbringing environment. This pedagogy as well as prosocial activities of the Movement promotes the culture of relationship which underlines pedagogical value of dialogue, mutual respect and transcending ourselves in search to find good, truth and beauty in each human being. Pedagogy of unity as well as the experience of the Movement can be a valuable source of inspiration not only for Polish pedagogy but also for each personalistically oriented style of upbringing. Key words: community; unity; pedagogy of unity; common good; Focolare Movement. Przemiany życia społecznego epoki globalizacyjnej charakteryzuje z jednej strony dynamiczne dążenie do demokracji, którą postrzega się jako system polityczny umożliwiający aktywne uczestnictwo poszczególnych obywateli i całych społeczeństw w tworzeniu i poszanowaniu dobra wspólnego, a z drugiej – głęboki kryzys antropologiczny, który prowadzi do gwałtownych migracji ludów, co przemienia kulturowo całe społeczeństwa. Wobec takiej rzeczywistości istotnym jawi się pytanie o kierunek wychowania przygotowującego do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Autorka prezentuje doświadczenie Ruchu Focolari dotyczące jego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w różnych kręgach kulturowych na całym świecie. Kluczowa w tym doświadczeniu jest rola wspólnoty zarówno w działaniu, jak i formowaniu prospołecznych postaw u młodych pokoleń. W wypracowanej w Ruchu, na fundamencie tego doświadczenia, pedagogii jedności, podkreśla się relacyjny i transcendentny wymiar osoby ludzkiej oraz wartość wspólnoty jako środowiska wychowawczego. Promowana przez tę pedagogię oraz działania prospołeczne Ruchu „kultura relacji” wydobywa wychowawczą wartość dialogu, wzajemnego szacunku oraz transcendowania siebie w wysiłku poszukiwania dobra, prawdy i piękna w każdym człowieku. Pedagogia jedności oraz doświadczenie Ruchu mogą stanowić cenne źródło inspiracji także dla polskiej myśli pedagogicznej oraz dla każdego, personalistycznie zorientowanego, stylu wychowania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwesytet Mikołaja Kopernikapl_PL
dc.rightsCC0 1.0 uniwersalna*
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwspólnotapl_PL
dc.subjectjednośćpl_PL
dc.subjectdobro wspólnepl_PL
dc.subjectpedgogia jednościpl_PL
dc.subjectRuch Focolaripl_PL
dc.titleWspólnota i jedność w wybranych obszarach życia społecznego – doświadczenie Ruchu Focolaripl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalPaedagogia Christianapl_PL
dc.identifier.doi10.12775/PCh.2015.027-
dc.description.references#SignUpForPeace. http://focolare.pl/signupforpeace. AMU – Chi siamo. http://www.amu-it.eu/chi-siamo/storia/?lang=it. Appuntamenti. www.mdc-net.org. Araujo, Vera. „Antropologia i życie społeczne. Nowi ludzie”. Nowe Miasto 2–3 (2008): 96–99. Araujo, Vera. La diffusione del Movimento nel sociale e la cultura del dare. Con- gresso degli aderenti 8–10 settembre 2000. Archivio Movimento dei Focolari (Italia). Benedykt XVI. Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie Ca- ritas in Veritate. Watykan, 2009. Boudre, Andre. „Chiara Lubich; powszechne braterstwo”, tłum. Andrzej Cehak. Nowe Miasto 5–6 (1998): 27. Caso, Gianni. Comunione e diritto. Roma: Città Nuova Editrice, 2005. Caso, Gianni. La parola e la giustizia. Roma: Città Nuova Editrice, 2005. Coda, Piero. „Charyzmat i dzieło Boże”. W: Chiara Lubich, Charyzmat jedności, 10–23. Kraków: Fundacja Mariapoli, Wydawnictwo M, 2007. Cola, Silvano. „W stronę pełnego humanizmu. Nowe horyzonty w psychologii”. Gen’ s (Pl) 3–4 (2008): 95–102. Colasanto, Michele, Gennaro Iorio. Sette proposizioni sull’Homo Agapicus. Un pro- getto di ricerca per le scienze sociali. Seminario Internazionale, Castelgandol- fo, 6–7 giugno 2008. http://www.social-one.org/it/convegni/seminario-2015- lumsa.html. Comunione e diritto. http://www.comunionediritto.org. Congresso Internazionale: La realizzazione dell’individuo nella post-modernità il senso di sè e l’incontro con l’altro, Castelgandolfo, 22–24 maggio 2008. http:// www.psy-com.org. Cullman, Oscar. Christ et les temps. Paris-Neuchâtel: Delachaux & Niestlé, 1947. Cultura dell’unita. http://www.focolare.org. Dubejko, Janusz. „Jedność w świecie medycyny”. Nowe Miasto 3 (2007): 11. Dzieło Maryi (Ruch Focolari), Statuty Generalne, tłum. Ewa Spolińska, Lucia Abi- gnente, Katarzyna Wasiutyńska. Educazione Unita – Chi siamo. http://www.eduforunity.org/chi-siamo/mission.html. Etzoni, Amitai. „Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska”. W: Ko- munitarianie. Wybór tekstów, wybór Paweł Śpiewak, tłum. Piotr Rymarczyk, Tadeusz Szubka, 190–200. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2004. Fiorani, Luca. Proceedings of the international meeting, Castel Gandolfo (Rome), 4–6 April 2014. Roma: ENEA, 2014. Fondi, Enzo Maria, Michele Zanzucchi. Un popolo nato dal Vangelo. Roma: Città Nuova Editrice, 2003. Fratta, Anna. „Wzajemność w medycynie”. Nowe Miasto 3 (2007): 14–15. Giovani per un mondo unito – chi siamo. http://giovaniperunmondounito.blogspot. it/p/spiegazione-dei-giovani-per-un-mondo.html. Gocko, Jerzy. „Dobro wspólne”. W: Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, red. Andrzej Zwoliński, 247. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2014. Grochmal, Stanisław. Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacja- mi. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. Guardini, Romano. Bóg daleki – Bóg bliski, tłum. Jan Koźbiał. Poznań: Wydawnic- two „W drodze”, 1991. Iniziative e progetti. http://www.mondounito.net. Ionata, Pasquale. Psicologia e Comunione: le radici, gli sviluppi e gli obiettivi. Con- gresso Internazionale: La realizzazione dell’individuo nella post-modernità, il senso di sè e l’incontro con l’altro, Castelgandolfo, 22–24 maggio 2008: http:// www.psy-com.org. Iorio, Gennaro. Elementi di Sociologia dell’amore. La dimensione agapica nella società. Roma: Citta Nuova Editrice, 2014. Jan Paweł II. Posynodalna adhortacji apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie w dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II Christi- fideles laici. Rzym: 1988. Jan XXIII. Encyklika Pacem in terris. Rzym: Société d’Editions Internationales, 1963. Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1994. Kozubek, Mariola Teresa, Stanisław Grochmal. „Rodzina wspólnotą miłości w świe- tle pedagogii jedności Ruchu Focolari”. W: Wokół rodziny. Wychowanie, kul- tura, społeczeństwo, red. Andrzej Garbarz, Grzegorz Grzybek, 225–273. Rze- szów: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2011. Kozubek, Mariola Teresa. „Pedagog a wielokulturowość”. W: Pedagog i pracow- nik socjalny wobec wyzwań współczesności, red. Anna Błasiak, Ewa Dybow- ska, Norbert Pikuła, 89–110. Kraków: Akademia Ignacjanum, Wydawnictwo WAM, 2012. Kozubek, Mariola Teresa. „Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu na temat Wychowania ‘Wspólnota jako wychowawca’ (Convegno Internazionale sull’E- ducazione), Castel Gandolfo, 31.03–2.04.2006 r.”. Roczniki Nauk Społecznych KUL 2 (2007): 188–191. Kozubek, Mariola Teresa. „Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego według pedagogii jedności”. W: Jaka rodzina takie społeczeństwo, red. Mariola Teresa Kozubek, 276–296. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2012. Kozubek, Mariola Teresa. Doświadczenie wspólnoty wychowawczej Ruchu Foco- lari jako podstawa pedagogii jedności. Nieopublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Nowaka. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2009. L’amore al tempo della globalizzazione. Verso un nuovo concetto sociologico, red. Araujo, Vera, Gennaro Iorio, Silvia Cataldi. Roma: Citta Nuova Editrice, 2015. Lubich, Chiara. „Braterstwo w polityce – do parlamentarzystów Katalonii”. Nowe Miasto 2 (2004): 15–18. Lubich, Chiara. „Braterstwo w polityce. Utopia czy konieczność”. Nowe Miasto 6 (2004): 5–10. Lubich, Chiara. „Jedyny Nauczyciel”. Nowe Miasto 5 (1996): 6–8. Lubich, Chiara. „Przemówienie doktora honoris causa, Katolicki Uniwersytet Lu- belski, 18 czerwca 1996”, Nowe Miasto 4 (1996): 13. Lubich, Chiara. „Unità e comunità. La comunità cristiana”, Fides, ottobre 1948: 4. Lubich, Chiara. Agli interni della Polonia, Russia e Lituania, Risposte alle doman- de, Varsavia 5.03.2000. Archiwum Ruchu Focolari (Pl). Lubich, Chiara. Charyzmat jedności. Kraków: Fundacja Mariapoli, Wydawnictwo M, 2007. Lubich, Chiara. Collegamento CH: Già e non ancora. Archivio Movimento dei Fo- colari (Italia). Lubich, Chiara. Colloqui con i gen. Anni 1970/1974. Roma: Città Nuova Editrice, 1975. Lubich, Chiara. Colloqui con i gen. Anni 1975/2000. Roma: Citta Nuova Editrice, 2000. Lubich, Chiara. Duchowość jedności nową drogą. Kraków: Fundacja Mariapoli, 2004. Lubich, Chiara. Tutti uno. Scritti spirituali /3. Roma: Città Nuova Editrice, 1989. Lubich, Chiara. Tylko jedno. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1986. Mikołajewska, Barbara. Zjawisko wspólnoty (Wybór tekstów). New Haven, CT, USA: The Lintons’ Video Press, 1999. Miś, Andrzej. Filozofia współczesna. Główne nurty. Warszawa: WN Scholar, 2000. Moriconi, Claudio, Dell’Erba Ramiro. Bio-inspired Robotics Proceedings of the Conference-Workshop Frascati, 14–15 May 2014. Roma: ENEA, 2014. Movimento dei Focolari, Cultura. http://www.focolare.org/in-dialogo/cultura/. New Humanity. http://www.new-humanity.org/it/. Nicosia, Aurora. „Hanno lasciato impronta”. Città Nuova 11 (2002): 8–15. Nicosia, Aurora. „Jedna idea – wiele projektów”. Nowe Miasto 3 (2007): 18–19. Nowak, Marian. „Pedagogika personalistyczna”. W: Pedagogika, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 232–247. Warszawa: Wydawnictwo Nauko- we PWN, 2005. Olbrycht, Katarzyna. „Co może odnaleźć pedagog w zbiorze tekstów Charyzmat jedności Chiary Lubich”. Nowe Miasto 2–3 (2008): 168. Olbrycht, Katarzyna. „Kształcenie do wspólnotowości – wśród funkcji współcze- snej szkoły”. W: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna, red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska, 121–135. Cieszyn–Warszawa–Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. Pedagogia di comunione e Metodo Agazzi. Atti del Corso di specializzazione bien- nale sulla Pedagogia di comunione e il Metodo Agazzi. Facoltà di Zagabria. 2012. Psicologia e Comunione. http://www.psy-com.org. Quartana, Marielle Pino. „Presenza nel sociale del Movimento Umanità Nuova”. W: Fabio Ciardi, L’avete fatto a me. Le sfide sociali e i religiosi, 143–149. Roma: Città Nuova Editrice, 1996. Ratzinger, Joseph. „Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce”. Communio 6 (1999): 78–102. Rossé, Gerard. „Duchowość komunii a testament Jezusa”. W: Chiara Lubich, Gerard Rossé, Piero Coda, Guseppe Maria Zanghi, W świetle Ideału jedności. Patrzeć na wszystkie kwiaty. Wybór tekstów teologicznych z dwumiesięcznika Nuova Umanità, 29–47. Kraków: Fundacja Mariapoli, 1996. Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współcze- snym Lumen Gentium. Watykan: 1966. Sorgi, Tommaso. Costruire il sociale. Roma: Città Nuova Editrice, 1998. Tens. Run4unity. http://www.run4unity.net/2016/. Torno, Armando. Chiara Lubich. Życie i dzieło, tłum. Krystyna Kozak. Poznań– –Warszawa: Fundacja Mariapoli, Wydawnictwo Święty Wojciech, 2013. Von Balthasar, Hans Urs. „Communio – ein Programm”. Communio 1 (1972): 4–17. Wojtyła, Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Sty- czeń, Wojciech Chudy, Tadeusz Gałkowski i in.. Lublin: TN KUL, 1994. Zambrano, Maria. Persona e democrazia. Milano: Mondadori, 2000. Zanghi, Giuseppe Maria. Notte della cultura europea. Agonia della terra del tra- monto? Roma: Città Nuova, 2007. Zanzucchi, Michele. „Già e non ancora. Il dialogo della vita”. Città Nuova 9 (1997): 28–31. Zimmermann, Maria, Michele Arakaki. „African Cafè in Giappone”. Mariapoli 12 (2002): 28–29.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozubek_Wspolnota_i_jednosc_w_wybranych_obszarach.pdf688,06 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons