Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11057
Title: Równość płci w ustawodawstwie medialnym. Przypadki Hiszpanii i Polski
Authors: Głuszek-Szafraniec, Dagmara
Brzoza, Katarzyna
Keywords: dyskryminacja; Hiszpania; media; płeć; Polska
Issue Date: 2019
Citation: Studia Medioznawcze, T. 20, nr 2 (2019), s. 173-187
Abstract: Równość płci to temat często poruszany w debacie publicznej w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Cel: Pokazanie, czy w kontekście gender mainstreaming zasady obowiązujące w wybranych krajach są ze sobą zbieżne, czy różne. Ponadto poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie funkcjonują standardy dotyczące równości płci w mediach w obu krajach, tj. czy są to normy ustanawiane przez samych dziennikarzy, czy też jest to element polityki państwa. Metoda: Zaprezentowano wyniki analizy porównawczej regulacji dotyczących równości płci w ustawodawstwie medialnym Hiszpanii i Polski. Wyniki i wnioski: Przeprowadzone analizy pozwoliły uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz pokazały, że w kontekście zachowania zasad równości płci w mediach polski ustawodawca może czerpać dobre wzorce z precyzyjnych regulacji hiszpańskich. W Polsce normy równościowe pojawiają się głównie w podręcznikach dobrych praktyk, podczas gdy w Hiszpanii są to standardy przyjęte w trybie ustawodawczym. Wartość poznawcza: Podjęte rozważania mają nowatorski charakter, ale ze względu na zachodzące zmiany oraz rosnącą wrażliwość w zakresie stosowania zasad gender mainsteraming, stały monitoring i analizy porównawcze w tym obszarze wydają się być w pełni uzasadnione.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11057
DOI: 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.93
ISSN: 2451-1617
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gluszek-Szafraniec_Rownosc_plci_w_ustawodawstwie.pdf540,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons