Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11095
Title: Status prawny i zadania centrum integracji społecznej
Other Titles: The legal status and tasks of the center of social integration
Authors: Majewski, Kamil
Keywords: zatrudnienie socjalne; social reintegration of disabled people; reintegracja osób niepełnosprawnych; centrum integracji społecznej; the center of social integration; employment
Issue Date: 2017
Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Citation: M. Borski (red.), "Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami : zagadnienia wybrane" (S. 61-76). Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Abstract: Rozdział przedstawia problematykę regulacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym i powołanej przez nią instytucji centrum integracji społecznej jako jednej z form zatrudnienia socjalnego, czyli zatrudnienia wspieranego przez powołane w tym celu instytucje. Wymienione centrum ma na celu pomoc osobom wykluczonym społecznie, czyli osobom, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Rozdział charakteryzuje pojęcie zatrudnienia socjalnego i jego zakres, wskazuje status osoby niepełnosprawnej i prawne formy ustanowienia takiego statusu, w tym postępowanie przed właściwymi organami. Dokonuje też charakterystyki instytucji centrum integracji społecznej, w tym jego utworzenie, źródła i zasady finansowania, a także zasady korzystania z jego usług.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11095
ISBN: 978-83-65682-77-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Status_prawny_i_zadania_centrum_integracji_spolecznej.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons