Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11111
Title: Mcdonaldyzacja, bigbrotheryzacja, czyli eponimy współczesne - norma ortograficzna i uzus
Authors: Skudrzyk, Aldona
Urban, Krystyna
Keywords: nazwy własne; nazwy pospolite; eponimy; ortografia
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 258-263). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Relacje między nazwami własnymi i pospolitymi stawały się co jakiś czas przedmiotem rozważań językoznawców (najczęściej onomastów), logików i filozofów. Szczególne kontrowersje i polemiki dotyczyły znaczenia nazw własnych, ich specyficznych cech i metod odróżniania od nazw pospolitych. Dla onomastów ważna była obserwacja sposobów tworzenia nazw osobowych od pospolitych zarówno dzięki procesom słowotwórczym, jak i procesowi onimizacji, czyli zmiany funkcji apelatywów wskutek przejścia do grupy antroponimów." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11111
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skudrzyk_Urban_mcdonaldyzacja_bigbrotherozacja_czyli.pdf528,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons