Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11111
Tytuł: Mcdonaldyzacja, bigbrotheryzacja, czyli eponimy współczesne - norma ortograficzna i uzus
Autor: Skudrzyk, Aldona
Urban, Krystyna
Słowa kluczowe: nazwy własne; nazwy pospolite; eponimy; ortografia
Data wydania: 2002
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 258-263). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Relacje między nazwami własnymi i pospolitymi stawały się co jakiś czas przedmiotem rozważań językoznawców (najczęściej onomastów), logików i filozofów. Szczególne kontrowersje i polemiki dotyczyły znaczenia nazw własnych, ich specyficznych cech i metod odróżniania od nazw pospolitych. Dla onomastów ważna była obserwacja sposobów tworzenia nazw osobowych od pospolitych zarówno dzięki procesom słowotwórczym, jak i procesowi onimizacji, czyli zmiany funkcji apelatywów wskutek przejścia do grupy antroponimów." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11111
ISBN: 8322611455
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skudrzyk_Urban_mcdonaldyzacja_bigbrotherozacja_czyli.pdf528,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons