Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11178
Title: Ochrona dóbr osobistych osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach penitencjarnych - wybrane zagadnienia
Other Titles: The protection of personal welfare of disabled person living in penitentiary institutions - selected issues
Authors: Majewski, Kamil
Majewski, Ireneusz
Majewska, Patrycja
Keywords: ochrona dóbr osobistych; warunki bytowe; jednostki penitencjarne; postępowanie skargowe
Issue Date: 2017
Publisher: Oficyna Wydawnicza Humanitas, Wyższa Szkoła Humanitas
Citation: M. Borski (red.), “Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami” (S. 295-329). Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Abstract: W opracowaniu badaniu poddano zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych osób niepełnosprawnych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Głównym założeniem opracowania było wyznaczenie, w oparciu o orzecznictwo sądowe, zakresu pojęcia dóbr osobistych i ich ochrony, które są szczególnie narażone na naruszenie w ramach wykonywania środków zabezpieczających i kar pozbawienia wolności, oraz dokonanie charakterystyki warunków, jakie stworzono tym osobom w jednostkach penitencjarnych, a następnie dokonanie oceny, czy zjawiska, jakie występują w działalności jednostek penitencjarnych, stanowią naruszenie dóbr osobistych tych osób czy też nie. Opracowanie niniejsze ma charakter przekrojowy, gdyż obejmuje takie obszary prawne, jak: prawo karne wykonawcze, przepisy penitencjarne, postępowanie skargowe i prawo cywilne w zakresie regulacji dóbr osobistych. Rozważania ograniczono do orzecznictwa krajowych organów sądowych (nie obejmuje ETPCz).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11178
ISBN: 978-83-65682-78-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Ochrona_dobr_osobistych_osob.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons