Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11223
Title: Rośliny w mieście
Authors: Tokarska-Guzik, Barbara
Keywords: rośliny; miasto
Issue Date: 1993
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Citation: P. Migula, B. Latos, M. Rozpędek (red.), "Zagrożenie środowiska - sposoby przeciwdziałania : materiały III Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego" (S. 127-130). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: "Środowiskiem życia ponad połowy ludności świata są miasta. Miasto, generalnie pojmowane jako wysoce skomplikowana struktura osadnicza, było wielokrotnie definiowane i opisywane z różnych punktów odniesienia (Zimny, 1976; Karolewski, 1981; Spirn, 1984 i in.). Aktualna koncepcja miasta powraca do idei "miasta przekształconego - mtegrowanego" (Skibniewska. 1991'’ będącego nie prostą sumą terenów zurbanizowanych, ale wzajemnie powiązanych układów przestrzenno-przyrodniczych. W jej świetle na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia przyrodnicze, które powinny stanowić bazę dla przebudowy i rozwoju miast. Podstawą biologicznego kształtowania terenów miejskich jest szata roślinna (Andrzejewski, 1983; Sowa, Witosławski, 1989), która pełni szereg oczywistych funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Jednocześnie zarówno flora jak i roślinność miast pozostają pod stałym (i wciąż wzrastającym) wpływem presji urbanizacyjnej. Natężenie presji urbanizacyjnej, nasilające się od strefy podmiejskiej w kierunku centrum, jest przyczyną ekologicznego i synantropijnego zróżnicowania flory i roślinności." [fragment tekst}
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11223
ISBN: 87-7785-040-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tokarska_Guzik_Rosliny_w_miescie.pdf392,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons