Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11406
Title: Kierunki działań i motywacje wolontariuszy - przygląd dotychczasowych badań i wyniki badań własnych
Authors: Słania, Katarzyna
Keywords: wolontariat; aktywność prospołeczna; motywacje; aktywizacja społeczeństwa
Issue Date: 2019
Citation: "Ogrody Nauk i Sztuk" T. 9 (2019), 232-239
Abstract: Cel badań. Celem badań było rozpoznanie poziomu zaangażowania społecznego studentów pedagogiki, obszarów ich działalności oraz czynników motywujących ich do podejmowania tych aktywności. Metodologia. Badania zostały przeprowadzone wśród 80 studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W celu realizacji badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że nieco ponad 27% studentów podejmuje działania prospołeczne. Respondenci najczęściej deklarują swoją aktywność w organizacjach na rzecz dzieci, osób chorych i niepełnosprawnych, a motywację dla większości stanowi chęć pomagania innym oraz możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń. Wnioski. Na podstawie badań można stwierdzić, że aktywność studentów jest stosunkowo niewielka, jednakże wśród respondentów podejmujących działania na rzecz innych, obszary ich działalności są zbieżne z kierunkiem studiów (pedagogika). Zadowalający jest fakt, że ich aktywność wynika z chęci pomagania innym, chęci zdobycia doświadczenia, a nie z chęci wyróżnienia się na tle innych. Warto zatem promować wśród studentów wszelkie możliwości o charakterze wolontariackim, aby w przyszłości ich aktywność powiększyła się.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11406
DOI: 10.15503/onis2019.232.239
ISSN: 2299-2014
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slania_Kierunki_dzialan_i_motywacje_wolontariuszy.pdf416,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons