Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11446
Title: Problemy zarządzania i marketingu na łamach polskich czasopism bibliotekoznawczych
Authors: Kamińska, Joanna
Keywords: zarządzanie bibliotekami; marketing biblioteczny; bibliometria; library management; library marketing; bibliometric
Issue Date: 2018
Citation: "Zarządzanie Biblioteką" Nr 1 (2018), s. 61-74
Abstract: Problematyka zarządzania bibliotekami jako niedochodowymi instytucjami kultury oraz zastosowanie narzędzi marketingowych do promowania ich działalności stanowi ważny nurt refleksji w bibliotekoznawstwie. Na grunt nauki o bibliotece zaadoptowano terminologię i metodologię wywodzącą się z nauk organizacji i zarządzania. Celem artykułu jest ukazanie rozwoju problematyki zarządzania i marketingu w odniesieniu do bibliotek, w tym częstotliwości pojawiania się poszczególnych tematów i problemów, sposobów ich ujmowania, stosowanej terminologii i wykorzystywanej metodologii. W celu zbadania zagadnienia zastosowano metodę bibliometryczną. Jako materiał źródłowy wykorzystano artykuły z polskich czasopism bibliotekoznawczych za lata 1945–2018. The issue of managing libraries as non-profit cultural institutions and the use of marketing tools to promote their activities is an important current reflection in librarianship. Scientific research methodology in management science was adopted to library and information science. The aim of the article is to show the development of management and marketing issues in relation to libraries, including the frequency of appearance of particular topics, problems and criteria of their recognition, as well as related terminology and methodology. In order to investigate the issue, the bibliometric method was used. The source material consisted of articles from Polish library journals published in the years 1945–2018.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11446
ISSN: 2081-1004
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminska_Problemy_zarzadzania_i_marketingu_na_lamach_polskich_czasopism.pdf566,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons