Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11501
Tytuł: Gluttons, drunkards and lechers : the discourses of food in 12th-century Byzantine literature : ancient themes and Byzantine innovations
Autor: Labuk, Tomasz
Promotor: Marciniak, Przemysław
Słowa kluczowe: satyra; literatura bizantyjska; dyskurs jambiczny; jedzenie w literaturze; ciało
Data wydania: 2019
Wydawca: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: Niniejsza praca doktorska przedstawia analizę literackich dyskursów jedzenia oraz jego konsumpcji, używanych przez bizantyńskich autorów w okresie od połowy wieku jedenastego do początków wieku trzynastego. Za pomocą pojęcia ‘dyskursu jambicznego’, które zaproponowane zostało przez Nancy Worman w jej pracy Abusive Mouths in the Classical Athens autor powyższej rozprawy analizuje w jaki sposób konsumpcja jedzenia oraz ludzkie ciało używane były w wielu tekstach bizantyńskich, we wspomnianym okresie, jako środek wyrazu dla inwektywy, satyry, bądź też społecznej krytyki. We Wstępie prezentowany jest ogólny ogląd studiów poświęconych kwestii konsumpcji w Bizancjum. Znajduje się tu także omówienie zmian społecznych, które spowodowały niespotykaną dotychczas popularność komedii Arystofanesa. Ostatnia część wstępu poświęcona jest zarysowaniu stosowanej w rozprawie metodologii badawczej. Rozdział pierwszy zawiera analizę dwóch literackich inwektyw napisanych przez Michała Psellosa (In Sabbaitam, In Iacobum) i ukazuje, w jaki sposób użyto w nich języka oraz estetyki charakterystycznych dla dyskursu jambicznego i w jaki sposób antyczny dyskurs jambiczny został przez Psellosa zmodyfikowany. W apendyksie zawarte jest pierwsze całościowe tłumaczenie In Iacobum na język angielski. Rozdział drugi poświęcony jest anonimowemu dwunastowiecznemu dialogowi pt. Timarion. Część pierwsza przedstawia dyskusję na temat popularnego w dwunastowiecznym Bizancjum dyskursu, który utożsamiał produkcję literacką ze sztuką gotowania. W części drugiej analizie poddane zostaje użycie w Timarionie języka i estetyki charakterystycznych dla starożytnego greckiego dyskursu jambicznego. Autor stawia tezę, że Timarion powinien być czytany jako kontestacja środowiska kulturowego, w ramach którego został napisany a elementy ‘jambiczne’ wzmacniają siłę literackiego ataku na społeczeństwo bizantyńskie pod rządami Komnenów. Rozdział trzeci przedstawia analizę elementów dyskursu jambicznego, obecnych w Historii Niketasa Choniatesa. Autor przedstawianej rozprawy postuluje, że Choniates świadomie posługuje się językiem i estetyką charakterystyczną dla dyskursu jambicznego i wielokrotnie odwołuje się do greckiej tradycji komicznej/jambicznej. Prezentowana tu analiza oparta jest na wielu przedstawieniach żarłocznych urzędników cesarskich oraz tyrana Andronika I Komnena, których literackie portrety budowane są w oparciu o motywy i terminy zaczerpniętych z komedii Arystofanesa. W rozdziale ostatnim przedstawiana jest analiza czterech literackich tekstów, dotyczących nieudanego przewrotu pałacowego, dokonanego przez Jana Komnena, zwanego Grubym. Ponownie dyskutowane są liczne motywy komiczne oraz jambiczne w nich zwarte, częste odwołania do starożytnej tradycji komicznej oraz funkcja groteskowego/jambicznego ciała Jana.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11501
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Labuk_Gluttons_drunkards_and_lechers_the_discourses_of_food.pdf2,35 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.