Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11548
Title: Wyniki badań własnych dotyczących realizacji edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
Authors: Christ, Magdalena
Gałka, Justyna
Keywords: edukacja międzykulturowa; nauczyciel wychowania przedszkolnego; edukacja globalna
Issue Date: 2018
Citation: "Podstawy Edukacji" T. 11 (2018), s. 133-146
Abstract: Praca ma na celu prezentację wybranych zagadnień dotyczących realizacji edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zawiera wprowadzenie teoretyczne do poruszanego tematu, a w nim rozważania definicyjne, odwołanie do badań innych autorów, dotyczących istoty edukacji międzykulturowej, a także prezentacje możliwości doskonalenia nauczycieli w za-kresie prowadzenia zajęć z edukacji międzykulturowej. W pracy zaprezentowano także wyniki ba-dań własnych, których celem było poznanie, czy i jakie treści z zakresu edukacji międzykulturowej wprowadzane są na poziomie wychowania przedszkolnego, czy nauczyciele wychowania przed-szkolnego są przygotowani do jej realizacji, a także jakie metody i formy wykorzystują oraz z jakich materiałów dydaktycznych korzystają. Były to badania ilościowo-jakościowe, podczas których wy-korzystano metodę sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem techniki ankiety, wywiadu i analizy dokumentów. Wyniki badań pokazały, że nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadają pod-stawową wiedzę z zakresu edukacji międzykulturowej, jednak jakość jej realizacji w pracy z dziećmi znacznie poprawia udział w kursach i szkoleniach z tego zakresu, z których nauczyciele rzadko korzystają, nie znając tej oferty doskonalenia zawodowego. Deklarują jednak chęć udziału w takich zajęciach, które mogą znaczenie przyczynić się do poszerzenia ich warsztatu metod i form pracy oraz wzbogacić zasób stosowanych pomocy dydaktycznych, ukierunkowanych na profesjonalną realizację edukacji międzykulturowej na poziomie wychowania przedszkolnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11548
DOI: 10.16926/pe.2018.11.08
ISSN: 2081-2264
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Christ_Wyniki_badan_wlasnych_dotyczacych_realizacji_edukacji_miedzykulturowej.pdf453,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons