Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11730
Title: Afrahat "O pokutujących" ("Demonstratio septima. De paenitentibus". Patrologia Syriaca I, 313-360)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; Synowie przymierza; Język syryjski; Pokuta; Aphrahat; Sons of the covenant; Penance; Syrian language
Issue Date: 2013
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2013, z. 1, s. 5-17
Abstract: Treść siódmej w kolejności Mowy Afrahata O pokutujących i poprzedzającej ją Mowy o synach przymierza stanowiła podstawowy materiał badawczy dla zagadnienia struktury i dyscypliny starożytnego Kościoła syryjskiego oraz roli, jaką w nim odgrywali „synowie przymierza” (bənay qəyāmā). W Mowie o pokutujących Afrahat opisał obrzęd rytualnego obmycia, wyraźnie odróżniając go od kąpieli chrzcielnej. Chodzi z jednej strony o „samotnych”, którzy upadli i odwlekali nawrócenie, oraz z drugiej – o kapłanów, którzy pokutującym odmawiali pojednania. || Aphrahat’s seventh Demonstration, entitled On penitents, and the preceding Demonstration on members of the covenant provided basic research material for the question of the structure and discipline in the early Syrian Church and the role played there by “the sons of the covenant” (bənay qəyāmā). In the Demonstration on penitents, Aphrahat describes ritual washing, clearly distinguishing it from baptism. He addresses the “solitary” who have fallen and delayed their conversion as well as priests refusing to reconcile penitents.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11730
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Afrahat_O_pokutujacych.pdf884,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons