Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11760
Title: Chrzest jako pieczęć
Authors: Słomka, Jan
Keywords: Chrzest; Sakrament
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2006, z. 2, s. 255-271
Abstract: Naszym zamiarem jest przedstawienie historii pojęcia „pieczęć” (sfragís, signaculum, obsignatio), używanego w odniesieniu do chrztu. Nie tyle będą nas interesowały kwestie związane z przebiegiem i częściami składowymi samego obrzędu, ile znaczenie, jakie nadawano temu pojęciu i jego rola w kształtowaniu się refleksji chrzcielnej. Pieczęć i pieczętowanie było praktyką powszechną w starożytności zarówno w świecie grecko-rzymskim, jak i w społeczności żydowskiej. Jego znaczenie było podobne, jak i dzisiaj. A więc był to widzialny znak, potwierdzenie zobowiązania lub autentyczności dokumentu. Drugie znaczenie pieczęci to zamkniecie przed niepowołanymi: coś było zapieczętowane, czyli osłonięte tajemnicą. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11760
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slomka_Chrzest_jako_pieczec.pdf867,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons