Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11807
Tytuł: Deficyty gotowości szkolnej przedszkolaka. Od zintegrowanej diagnozy do skutecznego wspierania rozwoju dziecka
Autor: Suchodolska, Jolanta
Słowa kluczowe: gotowość szkolna; deficyty; wpieranie rozwoju dziecka
Data wydania: 2017
Wydawca: Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), "Edukacja małego dziecka. T. 10, Wychowanie i kształcenie - kierunki i perspektywy zmian" (S. 239-255). Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Edukacja Małego Dziecka;
Abstrakt: Poziom sprawności, umiejętności, a także osiągany przez dziecko stopień adaptacji na poziomie przedszkola staje się przepustką do uczestnictwa w szerszej społeczności rówieśniczej – grupie dzieci, które podejmują wyzwanie, jakim jest nauka szkolna. Różnice między dziećmi podejmującymi naukę szkolną, widoczne są w obszarze szeroko rozumianej samodzielności (przestrzennej, manualnej, samoobsługowej, zadaniowej), a także licznych umiejętności reagowania, komunikowania i uczenia się, które kształcą się i doskonalą przez pierwszych sześć lat życia. Mogą być one efektem oddziaływania wielu czynników związanych ze zróżnicowanym potencjałem rozwoju dziecka, poziomem zaspokajania potrzeb psychospołecznych i edukacyjnych dziecka, jak również innych czynników egzogennych, których wpływ na proces rozwoju, jego tempo i charakter przebiegu rysuje się w sposób niezwykle zindywidualizowany, zależny od specyfiki sytuacji i praktyk wychowawczych. Sprawia to, że różnice w ocenie gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego są parametrycznie ważnym wskaźnikiem, którego lekceważenie prowadzi do przeżywania przez dziecko niepowodzeń i porażek, poczynając od prób zaadoptowania się do nowego środowiska po stworzenie warunków optymalnych do osiągania w nim sukcesów. Opracowanie zawiera propozycję do wykorzystania w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego, by uchronić dziecko przed niepowodzeniami szkolnymi u progu edukacji lub zminimalizować ryzyko związanego z nimi wykluczenia. Deficiencies in kindergarten pupil’s readiness for school –they can be easily prevented. From integrated diagnosis to effective support for child’s development The level of skills, abilities, as well as the level of adaptability achieved by a child within a kindergarten community becomes a natural entry pass to participate in a wider peer community which is formed by children taking up a challenge of school education. The differences between children starting school education are visible in the field of widely understood self-reliance (spatial, manual, self-service, task-based) and also in numerous abilities to react, communicate and learn which are shaped and improved within the first 6 years of life. They can be the result of the influence of multiple factors connected with diversified child’s potential, the degree to which the child’s social and educational needs are taken care of; also there are exogenous factors involved which affect the pace and character of development process in an unusually individualized way which in turn heavily depends on the specific situation and the upbringing methods applied. It all leads to the situation where the differences in an individual readiness for school become a crucial parametric indicator which, when disregarded, can expose a child to failures during his attempts to adapt to a new environment until optimal conditions are created to enable the child to achieve success. This Study provides the proposals to be used while trying to provide support to individual development of a child and it aims at protecting the child from failures at the beginning of school education or eliminating the risk of exclusion connected with the occurring failures.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11807
ISBN: 978-83-7587-468-6
ISSN: 978-83-8095-311-6
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Suchodolska_Deficyty_gotowosci_szkolnej_przedszkolaka.pdf1,08 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.