Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11807
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSuchodolska, Jolanta-
dc.date.accessioned2019-12-10T11:44:38Z-
dc.date.available2019-12-10T11:44:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationE. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), "Edukacja małego dziecka. T. 10, Wychowanie i kształcenie - kierunki i perspektywy zmian" (S. 239-255). Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7587-468-6-
dc.identifier.issn978-83-8095-311-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11807-
dc.description.abstractPoziom sprawności, umiejętności, a także osiągany przez dziecko stopień adaptacji na poziomie przedszkola staje się przepustką do uczestnictwa w szerszej społeczności rówieśniczej – grupie dzieci, które podejmują wyzwanie, jakim jest nauka szkolna. Różnice między dziećmi podejmującymi naukę szkolną, widoczne są w obszarze szeroko rozumianej samodzielności (przestrzennej, manualnej, samoobsługowej, zadaniowej), a także licznych umiejętności reagowania, komunikowania i uczenia się, które kształcą się i doskonalą przez pierwszych sześć lat życia. Mogą być one efektem oddziaływania wielu czynników związanych ze zróżnicowanym potencjałem rozwoju dziecka, poziomem zaspokajania potrzeb psychospołecznych i edukacyjnych dziecka, jak również innych czynników egzogennych, których wpływ na proces rozwoju, jego tempo i charakter przebiegu rysuje się w sposób niezwykle zindywidualizowany, zależny od specyfiki sytuacji i praktyk wychowawczych. Sprawia to, że różnice w ocenie gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego są parametrycznie ważnym wskaźnikiem, którego lekceważenie prowadzi do przeżywania przez dziecko niepowodzeń i porażek, poczynając od prób zaadoptowania się do nowego środowiska po stworzenie warunków optymalnych do osiągania w nim sukcesów. Opracowanie zawiera propozycję do wykorzystania w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego, by uchronić dziecko przed niepowodzeniami szkolnymi u progu edukacji lub zminimalizować ryzyko związanego z nimi wykluczenia. Deficiencies in kindergarten pupil’s readiness for school –they can be easily prevented. From integrated diagnosis to effective support for child’s development The level of skills, abilities, as well as the level of adaptability achieved by a child within a kindergarten community becomes a natural entry pass to participate in a wider peer community which is formed by children taking up a challenge of school education. The differences between children starting school education are visible in the field of widely understood self-reliance (spatial, manual, self-service, task-based) and also in numerous abilities to react, communicate and learn which are shaped and improved within the first 6 years of life. They can be the result of the influence of multiple factors connected with diversified child’s potential, the degree to which the child’s social and educational needs are taken care of; also there are exogenous factors involved which affect the pace and character of development process in an unusually individualized way which in turn heavily depends on the specific situation and the upbringing methods applied. It all leads to the situation where the differences in an individual readiness for school become a crucial parametric indicator which, when disregarded, can expose a child to failures during his attempts to adapt to a new environment until optimal conditions are created to enable the child to achieve success. This Study provides the proposals to be used while trying to provide support to individual development of a child and it aims at protecting the child from failures at the beginning of school education or eliminating the risk of exclusion connected with the occurring failures.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherCieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEdukacja Małego Dziecka;-
dc.subjectgotowość szkolnapl_PL
dc.subjectdeficytypl_PL
dc.subjectwpieranie rozwoju dzieckapl_PL
dc.titleDeficyty gotowości szkolnej przedszkolaka. Od zintegrowanej diagnozy do skutecznego wspierania rozwoju dzieckapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.description.referencesBochniarz A. (1998), Gdy masz dziecko z wadą wymowy, Żory, Wydawnictwo DEMOSTENES. Borkowska M., Wagh K. (2010), Integracja sensoryczno-motoryczna na co dzień, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. Tom 3. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Dennison P.E., Dennison G. (2003), Kinezjologia edukacyjna dla dzieci: podstawowy podręcznik kinezjologii edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli, Warszawa, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów. Dennison P.E. (2004), Integracja mózgu: wpływ integracji mózgu na osobowość i funkcjonowanie człowieka. Warszawa, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów. Goddard Blythe S. (2013), Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. E. Gruszczyk-Kolczyńska red. (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, postawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć w domu, przedszkolu i w szkole, Warszawa, Wydawnictwo Edukacja Polska. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2007), Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków). Cele i treści kształcenia oraz komentarze psychologiczne i pedagogiczne (dla przedszkoli różnego typu, do których uczęszczają czterolatki i pięciolatki), Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era”. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2005), Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania, Warszawa, Wydawnictwo WSiP. Gruszczyk-Kolczyńska E., Skura M. (2005), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny. Klasa 0 i klasy I-III, Warszawa, Wydawnictwo „Nowa Era”. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2004), Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków, i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, Warszawa, Wydawnictwo WSiP. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2004), Pakiet Pomocy „Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków”, Warszawa, Wydawnictwo WSiP. Gruszczyk-Kolczyńska E, Zielińska E., Grabowska G. (2003), Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, klasach zerowych i placówkach integracyjnych z komentarzami psychologicznymi i metodycznymi. Warszawa, Wydawnictwo „Nowa Era”. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000), Zestaw zabawek edukacyjnych. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa, Wydawnictwo WSiP. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, szkole i w placówkach integracyjnych. Warszawa, Wydawnictwo WSiP 2000. Gruszczyk-Kolczyńska E, Zielińska E. (1999), Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, Warszawa, Wydawnictwo WSiP. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.(1997), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczyciel,. Warszawa, Wydawnictwo WSiP. Jagodzińska M. (2003), Rozwój pamięci w dzieciństwie, Gdańsk, GWP. Januszewski A., (1997), Procesualne aspekty normy psychologicznej. w: Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń, red. Z. Uchnast, Lublin, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL. Jastrząb J. (1994), Analiza i synteza mowy. w: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, red. K. Grabalowska, J. Jastrząb, J. Mickiewicz, M. Wojak, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Kaczmarek L. (1998), Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie. Koneberg L., Forder G. (2009), Kinezjologia dla dzieci. Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się. Warszawa, Wydawnictwo „Harmonia”. Maas V.F. (1998), Uczenie się przez zmysły. Prowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Warszawa, WSiP. Masgutowa S, Brejnak W. (2004), Kinezjologia edukacyjna – wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: nauka i praktyka radosnego uczenia się, Warszawa, Polskie Towarzystwo Dysleksji. Schaffer H.R. (2005), Psychologia dziecka, Warszawa,Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchodolska_Deficyty_gotowosci_szkolnej_przedszkolaka.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.