Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11902
Title: Kościół w wypowiedziach Karola Wojtyły podczas przygotowania i przebiegu Soboru Watykańskiego II
Authors: Sawa, Przemysław
Keywords: Karol Wojtyła; Sobór Watykański II
Issue Date: 2013
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2013, z. 2, s. 438-452
Abstract: Rok Wiary ze znakiem Katechizmu Kościoła katolickiego i dokumentów Vaticanum II oraz przypadające przez najbliższe lata rocznice związane z powstaniem kolejnych soborowych tekstów są okazją, zgodnie z wezwaniem Benedykta XVI, do odnowionej i pogłębionej refleksji nad tym historycznym wydarzeniem w dwudziestowiecznej historii Kościoła. Fundamentalne są oczywiście przyjęte konstytucje, dekrety i deklaracje, ale pouczające staje się studium tekstów związanych z udziałem ojców soborowych w dyskusjach teologicznych. Jednym z uczestników Soboru Watykańskiego II był Karol Wojtyła – najpierw jako biskup pomocniczy, a następnie arcybiskup krakowski. Jego aktywność w ramach soborowych dyskusji była znaczna, o czym świadczy ilość przygotowanych wystąpień bądź odpowiedzi na postawione w pytaniach kwestie. Wiele miejsca w swoich wypowiedziach poświęcił on refleksji eklezjologicznej, uwzględniając wymiar doktrynalny i pastoralny. Ukazana więc została natura i struktura Kościoła, wielość powołań, służb i zadań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11902
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sawa_Kosciol_w_wypowiedziach_Karola_Wojtyly.pdf837,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons