Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11915
Title: Chrystus - recenzja
Authors: Kempa, Jacek
Keywords: Chrystus; Adolphe Gesché
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2005, z. 2, s. 495-500
Abstract: Krótki tytuł omawianej książki pozwala snuć rozmaite przypuszczenia zwią- zane z jej spodziewaną zawartością. Adolphe Gesché daje czytelnikowi do ręki pracę, która rzeczywiście jest otwarta na dalsze poszukiwania i szczegółowe roz- winięcia. Jest ona bowiem swoistym szkicem przebudowy chrystologii, poszuki- waniem uzasadnień dla chrystologii na miarę współczesności, chrystologii wycho- dzącej poza zapiekłe dylematy ostatnich wieków[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11915
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_Chrystus_recenzja.pdf258,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons