Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12133
Title: Miejskie przestrzenie publiczne i ich społeczne znaczenia – próba systematyzacji
Authors: Bierwiaczonek, Krzysztof
Keywords: Przestrzeń publiczna; Miasto; Kulturalizm; Wartość przestrzenna; Tożsamość; Urban public space; City; Culturalism; Space value; Identity
Issue Date: 2018
Citation: Przegląd Socjologiczny, 2018, z. 1, s. 25-48
Abstract: W artykule zaproponowano i zaprezentowano koncepcję sześciu znaczeń miejskiej przestrzeni publicznej: użytkowego, interakcyjnego, obywatelskiego i politycznego, aksjologicznego, symbolicznego oraz tożsamościowego. Zostały one wyróżnione w oparciu o dane uzyskane w trakcie kilku autorskich i współautorskich projektów badawczych dotyczących społecznego funkcjonowania i doświadczania przestrzeni publicznych prowadzonych w różnych miastach Polski w latach 2010–2017. Podstawę teoretyczną artykułu stanowią założenia kulturalistycznego i socjoprzestrzennego nurtu w socjologii miasta podkreślające relacyjność człowieka i społeczności w stosunku do użytkowanej przez nich przestrzeni. || The article presents the idea of the six roles of urban public space. These roles are: utility, interactive, civic and political, axiological, symbolic and identical. Their identification is based on data obtained from several research projects conducted by the author and co-authors, which concerned the social functioning and experiencing of public spaces by the inhabitants in various Polish cities in the years 2010–2017. The theoretical basis of the article was formed on the assumptions of culturalism and the socio-spatial approach to urban sociology, which emphasize the relationship of individuals and their community with respect to the spaces they utilize, individually and collectively.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12133
DOI: 10.26485/PS/2018/67.1/2
ISSN: 0033-2356
2450-9361
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bierwiaczonek_Miejskie_przestrzenie_publiczne_i_ich_spoleczne_znaczenia.pdf580,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons