Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12925
Tytuł: Delimitacja pól podstawowych mezoregionu Beskid Śląski na potrzeby badań przestrzennych infrastruktury turystycznej
Autor: Żemła-Siesicka, Anna
Słowa kluczowe: Basic fields delimitation; regionalization; tourist infrastructure; Silesian Beskid
Data wydania: 2017
Źródło: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 37 (2017), s. 127-140
Abstrakt: The problem of determination of the basic fields during the landscape researches is often an important issue considered in the scientific literature. Artificial fields are easy to define and to compare (geometric fields), for administrative units also the advantage is the availability of data. In spatial research better solution is to use natural units, which include presented in the article basic fields based on catchment basins. Presented studies were conducted for the purposes of evaluation and development opportunities of tourism infrastructure. Dur-ing the studies the physicogeographical mezoregion of Silesian Beskid has been divided into microregions and spatial fields (basic fields). 7 microregions and 68 basic fields have been obtained. Based on the shape of the basin and land cover the typology of the basic fields were made, which is one of the elements of the tourist in-frastructure optimization.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12925
ISSN: 1896-1460
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zemla_Siesicka_Delimitacja_pol.pdf878,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons