Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13153
Title: Sankcje za niedopełnienie wybranych obowiązków informacyjnych dotyczących zabytków
Authors: Majewski, Kamil
Keywords: ochrona zabytków; monument protection; opieka nad zabytkami; monument care; obowiązki informacyjne; information obligations; administracyjne kary pieniężne; administrative fines; odpowiedzialność karna; criminal liability; niezwłocznie; immediately
Issue Date: 2019
Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas"
Citation: D. Fleszer (red.), "Polityka informacyjna wobec dóbr kultury" (S. 141-165). Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas"
Abstract: Opracowanie porusza problematykę sankcji za niedopełnienie wybranych obowiązków informacyjnych dotyczących zabytków. Wyznaczonym celem niniejszego opracowania było omówienie nie tylko administracyjnych kar pieniężnych i zasad odpowiedzialności karnej, lecz także szeroko rozumianego tła tej problematyki, począwszy od obowiązków, jakie ustawodawca polski zdecydował się nałożyć na określoną grupę podmiotów i ich znaczenie w systemie ochrony dóbr kultury, przez wyznaczenie katalogu właściwych organów państwowych i ich zadań, a skończywszy na zasadach odpowiedzialności przewidzianych za ich niedopełnienie, w tym postępowania zmierzającego do wyciągnięcia konsekwencji prawnych. Autor po analizie poszczególnych przepisów ustawy o ochronie zabytków formułuje szereg wniosków - od propozycji zmiany przepisów ustawy, aż do ukazania istniejących w systemie luk.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13153
ISBN: 978-83-66165-46-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Sankcje_za_niedopelnienie_wybranych_obowiazkow_informacyjnych.pdf6,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons