Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13233
Title: Wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy
Authors: Ciesielska, Agnieszka
Keywords: zasada dwuinstancyjności postępowania; Kodeks postępowania administracyjnego; prawo administracyjne
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku (s. 287-298). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The new procedural institution was introduced to the Code of Administrative Procedure. If all the parties make the appropriate request, the appeal authority will have to conduct the explanatory proceedings, regardless of its scope. The purpose of the new legal regulation is to reduce the number of cassation decisions issued by the appeal authorities. However, there is a high probability that the effectiveness of these regulations will be low.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13233
ISBN: 978-83-226-3298-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ciesielska_Wniosek_o_przeprowadzenie_przez_organ_odwolawczy.pdf569,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons