Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13285
Title: Wstęp. Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcję
Authors: Majdzik, Katarzyna
Keywords: tłumaczenia literackie; recepcja tłumaczeń literackich
Issue Date: 2019
Citation: "Przekłady Literatur Słowiańskich" T. 9, cz. 2 (2019), s. 5-10
Abstract: "Tom 9, część 2 „Przekładów Literatur Słowiańskich” stanowi kontynuację rozważań podjętych w poprzednim numerze czasopisma1. W zgromadzonych przez nas wówczas tekstach autorzy skupiali się na pytaniu: „dlaczego tłumaczymy?”, proponując rozmaite tematycznie i metodologicznie odpowiedzi prezentujące praktyczne, teoretyczne i metateoretyczne aspekty zagadnienia. Teksty pomieszczone w tomie, który Czytelnik ma właśnie w ręku, formułują odpowiedzi na to samo fundamentalne dla translatoryki pytanie, prezentując jednak nieco odmienne spektrum wypowiedzi na temat celowości przekładu. Rozważania autorów obejmują problem sprawczości aktorów translacji (tłumaczy i autorów), rolę instytucji w procesie przekładu, kwestię recepcji dzieł tłumaczonych oraz celowości tłumaczenia w kontekście badań nad regionalizmem i wielokulturowością." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13285
DOI: 10.31261 / PLS.2019.09.02.01
ISSN: 2353-9763
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majdzik_Papic_wstep_dlaczego_tlumaczymy.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons