Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13585
Title: Political ministerial responsibility in Greece and Italy
Other Titles: Polityczna odpowiedzialność ministrów w Grecji i we Włoszech
Authors: Lorencka, Małgorzata
Kalyviotou, Marianthi
Keywords: ministerial responsibility; government; Greece; Italy; odpowiedzialność polityczna; rząd; Grecja; Włochy
Issue Date: 2019
Citation: "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" Nr 1 (2019), s. 113-131
Abstract: The paper briefly reviews what is encompassed in the term ministerial responsibility in Italian and Hellenic constitutional system. In this respect, the paper seeks to define the key concept of political ministerial responsibility, and also the distinction between collective and individual ministerial responsibility in the frame of the Hellenic and Italian parliamentary system. It then presents an overview of the substantive and procedural rules on such responsibility found in the Constitution of Greece, Constitution of Italy, Hellenic Parliament’s Standing Orders, Italian Parliament’s Order. This is followed by an assessment of basic concerns related to the actual application of the institution of ministerial responsibility. In conclusion, the paper presents some normative reflections on the issue. Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia politycznej odpowiedzialności ministerialnej w greckim i włoskim systemie konstytucyjnym. Analizie została poddana kluczowa koncepcja politycznej odpowiedzialności ministrów, a także rozróżnienie między solidarną i indywidualną odpowiedzialnością ministerialną w ramach greckiego i włoskiego systemu parlamentarnego. W kolejnej części artykułu zostały omówione przepisy materialne i proceduralne w odniesieniu do omawianego problemu, zawarte w Konstytucji Grecji, Konstytucji Włoch oraz w regulaminach parlamentarnych obu państw. Zostały przedstawione podstawowe problemy związane z faktycznym stosowaniem instytucji ministerialnej odpowiedzialności oraz kilka uwagę natury normatywnej omawianego zagadnienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13585
DOI: 10.15804/ppk.2019.01.06
ISSN: 2082-1212
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lorencka_Political_ministerial_responsibility_in_Greece_and_Italy.pdf819,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons