Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13922
Title: Duszpasterze V wieku - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Dariusz Kasprzak; Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii
Issue Date: 2009
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 42, z. 2 (2009), s. 211-215
Abstract: "W rozprawie Duszpasterze V wieku ks. Dariusz Kasprzak podjął temat, coraz opracowywany przez polskich teologów, z mianowicie teologii pastoralnej u Ojców Kościoła. Studium to poświęcone jest teologii pastoralnej u początków V wieku, a więc w okresie, gdy teoria kierownictwa wiernymi nie została jeszcze w pełni zarysowana. Trudno mówić o teologii pastoralnej w tym okresie. Autor rozprawy ten zakres tematyczny nazwał „myślą pasterską”. Dla bliższego określenia, czym jest owa „myśl pasterska” posłużył się współczesnymi definicjami opisowymi (Sobór Watykański II , Katechizm Kościoła Katolickiego)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13922
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_recenzja_Duszpasterze_V_wieku.pdf750,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons