Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13942
Title: “X, not Y” construction, copular clauses and expressive NN juxtapositions in Polish
Authors: Cetnarowska, Bożena
Keywords: N+N expressive juxtapositions; emphatic constructions; copular clauses; rzeczownikowe zestawienia ekspresywne; konstrukcje emfatyczne; zdania kopulatywne
Issue Date: 2020
Citation: "Studies in Polish Linguistics" Vol. 15, iss. 1 (2020), s. 37-58
Abstract: Th is paper examines expressive sentences in Polish, such as Idiota, nie kierowca! (lit. idiot, not driver) ‘an idiot of a driver’ and Potwór, nie matka! (lit. monster, not mother) ‘a monster of a mother’. Variants of the “X, not Y” construction, its optional and obligatory elements are identifi ed. Diff erences are emphasised between the emphatic “X, not Y construction” and non-emphatic negative copular clauses. Moreover, relatedness is discussed between expressive NN juxtapositions, such as kierowca idiota (lit. driver idiot) ‘an idiot of a driver’ or matka potwór (lit. mother monster) ‘a monster of a mother’, and the “X, not Y” construction. Semantic-structural types of expressive NN juxtapositions are considered, following the cross-linguistic classifi cation of multiword units proposed by Scalise and Bisetto (2009). Th e reversibility of NN juxtapositions is taken into account as well. Th e question is addressed which types of juxtapositions allow their constituents to appear in the “X, not Y” construction. Celem niniejszego artykułu jest analiza zdań ekspresywnych w języku polskim, których przykładami są zdania: Idiota, nie kierowca! oraz Potwór, nie matka! Omówiono wariantywność konstrukcji „X, nie Y”. Przedstawiono jej obligatoryjne oraz fakultatywne elementy. Podkreślono różnicę między emfatyczną konstrukcją „X, nie Y” a nie-emfatycznymi zdaniami przeczącymi kopulatywnymi (łącznymi). Ponadto omówiono związek pomiędzy analizowaną konstrukcją a rzeczownikowymi zestawieniami ekspresywnymi, takimi jak kierowca idiota oraz matka potwór. Uwzględniono semantyczno-składniową klasyfi kację wyrazów złożonych (por. Scalise i Bisetto 2009) oraz odwracalność szyku leksemów wielowyrazowych. Wykazano, że w przypadku wybranych typów zestawień rzeczownikowych ich elementy składniowe mogą się pojawić w konstrukcji „X, nie Y”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13942
DOI: 10.4467/23005920SPL.20.002.11959
ISSN: 1732-8160
2300-5920
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cetnarowska_X_not_Y_construction_copular_clauses_and_expressive_NN_juxtapositions.pdf369,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons