Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14091
Title: Pomiędzy słowem a gestem - błędy glottodydaktyczne wynikające z braku kompatybilności między językiem a mową ciała
Authors: Morcinek-Abramczyk, Barbara
Keywords: komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna; mowa ciała; gesty; błąd glottodydaktyczny; gesty japońskie
Issue Date: 2015
Citation: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Z. 22 (2015), s. 125-141
Abstract: W nauczaniu języka polskiego jako obcego można zauważyć znaczną lukę. Luka ta obejmuje nauczanie komunikacji pozawerbalnej. Wydawać by się mogło, że przyswojenie kodu pozawerbalnego polszczyzny nastąpi u studenta synchronicznie z rozwijaniem sprawności językowej, ale okazuje się, że interferencja pomiędzy kodem niewerbalnym wyniesionym z kraju ojczystego i kodem typowym dla kraju języka docelowego jest na tyle duża, że powoduje zakłócenia w komunikacji. Na tym polu równie często pojawiają się błędy glottodydaktyczne wynikające z braku świadomości, że ten aspekt porozumiewania się powinien być też nauczany w trakcie zajęć dydaktycznych. Artykuł ten ma zatem na celu wskazanie miejsc, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie nauczania, by w miarę możliwości ograniczyć problemy komunikacyjne studentów z różnych kultur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14091
DOI: 10.18778/0860-6587.22.09
ISSN: 0860-6587
2449-6839
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morcinek_Abramczyk_Pomiedzy_slowem_a_gestem.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons