Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14287
Title: Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych - transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki
Authors: Kulczycki, Emanuel
Rozkosz, Ewa
Drabek, Aneta
Keywords: humanistyka; umiędzynarodowienie; Polska; wykaz czasopism punktowanych; nauki społeczne
Issue Date: 2019
Citation: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Nr 1/2 (2019), s. 331-357
Abstract: W tym artykule omawiamy przemiany polskich czasopism, które spowodowane były wprowadzeniem systemu ewaluacji nauki wykorzystującego wykaz czasopism punktowanych. Skupiliśmy się na umiędzynarodowieniu czasopism z nauk społecznych i humanistycznych (N = 801), aby zbadać, w jaki sposób polityka naukowa przekształciła praktyki redakcyjne w polskich czasopismach. Zastosowaliśmy metody mieszane obejmujące zarówno jednoczynnikową analizę wariancji i dwuczynnikową analizę wariancji w schemacie mieszanym, jak i częściowo ustrukturyzowane wywiady. Wyniki badania wykazały, że polityka naukowa zmieniła praktyki redakcyjne, ale nie nastąpiło rzeczywiste umiędzynarodowienie polskich czasopism z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Przeciwnie, nastąpiło jedynie pozorne umiędzynarodowienie, które manifestuje się w „ogrywaniu” systemu oceny czasopism naukowych. Badanie wykazało, że redaktorzy polskich czasopism nie podejmują dyskusji nad wyzwaniami, jakie niesie ze sobą umiędzynarodowienie, ale stosują wyłącznie te praktyki związane z umiędzynarodowieniem, których wprowadzenie narzucają regulacje systemowe. Artykuł kończy się rekomendacjami, jak motywować redakcje do umiędzynarodowienia czasopism, a także jak powstrzymać korumpowanie parametrów mierzących umiędzynarodowienie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14287
ISSN: 1231-0298
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulczycki_Umiedzynarodowienie_polskich_czasopism.pdf678,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons