Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1440
Tytuł: Ochrona zbiorów bibliotecznych w polskich siłach zbrojnych na przykładzie Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Autor: Czarzasty, Sergiusz
Słowa kluczowe: military libraries; library collections; protection of library collections
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace ofiarowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 139-155). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The purpose of this work is the presentation of rules of conservation of library collections based on solutions implemented in the Józef Piłsudski Central Military Library in Warsaw. The article describes the legal basis regulating the protection of national goods endangered during warfare and as a result of natural disasters. It also presents the specificity of collections in libraries of the Polish Armed Forces. It deals at length with the unctioning of the Central Military Library and the achievements of its workers, as well as initiatives aimed at the protection of cultural goods they are in charge of. The author aims to point the reader’s attention to the specificity of military-related goods in the country, as well as delineate the absolute necessity of protection of resources of Polish libraries of various types by creating suitable conditions of securing the most valuable positions in the case of war and natural disasters.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1440
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czarzasty_Ochrona_zbiorow_bibliotecznych.pdf563,14 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons