Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15239
Title: Dziedzictwo teologiczne w elektronicznych bazach bibliograficznych Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" : przegląd inicjatyw
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: bibliografi czna baza danych; bibliografia; biblioteka kościelna; dziedzictwo teologiczne; Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”
Issue Date: 2020
Citation: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 113 (2020), s. 145-168
Abstract: Przeanalizowano strony internetowe 80 bibliotek należących do Federacji Bi-bliotek Kościelnych „Fides” w poszukiwaniu informacji o podjętych w nich projektach bibliografi cznych. Przedstawiono na przykładach zdobywane przez lata doświadczenie instytucji w zakresie budowy narzędzi informacyjnych i ochrony dziedzictwa teologicznego. Scharakteryzowano wytypowane bi-bliografi czne bazy danych, w podziale na bibliografi e dziedzin i zagadnień, bibliografi e wydawnictw ciągłych i zawartości czasopism oraz bibliografi e osobowe i zespołów osobowych. Skonstatowano, że najważniejszym produk-tem bibliografi cznym bibliotek zrzeszonych w „Fides” jest Elektroniczna Bi-bliografi a Nauk Kościelnych, współtworzona z Biblioteką Narodową w War-szawie. Zbadane książnice najczęściej opracowywały natomiast bibliografi e zawartości czasopism, które częściowo zostały wchłonięte przez bibliografi ę dziedzinową, a rzadziej inne bibliografi e dziedzin i zagadnień oraz zespołów osobowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15239
DOI: 10.31743/abmk.10001
ISSN: 0518-3766
2545-3491
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Dziedzictwo_teologiczne.pdf794,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons