Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15414
Title: Interparental conflict and child adjustment: main concepts and research findings
Authors: Przybyła-Basista, Hanna
Keywords: konflikt rodzicielski; przystosowanie dziecka; programy edukacyjne dla rodziców; interparental conflict; child’s adjustment; educational programs for parents
Issue Date: 2016
Citation: "Polish Journal of Applied Psychology" Vol. 14, nr 1 (2016), s. 67-84
Abstract: W artykule zaprezentowano przegląd literatury na temat podstawowych modeli teoretycznych oraz wyników badań dotyczących wyjaśniania związków pomiędzy konfliktem małżeńskim a reakcjami dzieci. Głównym celem było zrozumienie mechanizmów łączących konflikty małżeńskie z problemami przystosowania dzieci. Przedstawiono dwa główne modele teoretyczne, tj. Cognitive-Contextual Framework (Grych i Fincham, 1990) oraz Emotional Security Hypothesis (Davies i Cummings, 1994). Analiza wyników badań empirycznych wskazuje, że konflikty małżeńskie wiążą się z licznymi problemami w przystosowaniu dzieci. Destruktywne konflikty rodzicielskie wiążą się z problemami w zachowaniu, podczas gdy pozytywna emocjonalność i konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów powodują reakcje neutralne lub pozytywne u dzieci. Zaprezentowano również podstawowe wyniki badań nad skutecznością psychoedukacyjnych programów dla rodziców mających na celu prewencję negatywnych skutków konfliktów małżeńskich. This is a review study of theoretical frameworks and research findings concerning the relationship between marital conflict and children’s response. The main focus is on understanding the mechanisms connecting marital conflict to child adjustment. Two main theoretical models are discussed, namely, Cognitive-Contextual Framework by Grych and Fincham (1990) and Emotional Security Hypothesis by Davies and Cummings (1994). The analysis shows that marital conflicts are associated with a wide range of children’s adjustment problems. Parental destructive conflict patterns are associated with children’s behavioral problems, whereas positive emotionality and constructive conflict resolution lead to children’s positive or even neutral reactions to marital problems. Results are presented on how useful psychoeducational programs are for parents that prevent negative marital conflict effects on children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15414
DOI: 10.1515/pjap-2015-0050
ISSN: 1642-1892
2354-0052
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla-Basista_Interparental_conflict_and_child_adjustment_main_concepts_and_research_findings.pdf646,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons