Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15489
Title: Georóżnorodność i geoturystyka w terenach poeksploatacyjnych na przykładzie regionu chęcińsko-kieleckiego
Other Titles: Geodiversity and geotourism in post-exploitation areas for the example of the Chęciny - Kielce region
Authors: Nita, Jerzy
Myga-Piątek, Urszula
Keywords: georóżnorodność; kamieniołomy; region chęcińsko-kielecki; dziedzictwo geologiczne
Issue Date: 2010
Citation: "Geoturystyka" T. 3/4 (2010), s. 51-58
Abstract: Artykuł omawia problematykę zagospodarowania terenów eksploatacyjnych surowców skalnych regionu chęcińsko-kieleckiego, które są obszarami chronionymi. Zmiany w rzeźbie powierzchni terenu i pozostałych komponentach przyrodniczych wywołane wydobyciem surowców są zwykle traktowane w kategoriach -wysokiego zagrożenia i utożsamiane z dewastacją krajobrazową. Autorzy poruszają kwestie potrzeby ochrony nie tylko środowiska geograficznego, ale także krajobrazu, szczególnie w terenach, gdzie formy pogórnicze nie zagrażają kondycji środowiska przyrodniczego. Artykuł ukazuje walory geologiczne i potrzebę ich ochrony w celu -wzmocnienia -wartości krajobrazowych obszaru oraz na potrzeby dydaktyki geologicznej i turystyki specjalistycznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15489
ISSN: 2353-3641
1731-0830
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nita_Georoznorodnosc_i_geoturystyka_w_terenach.pdf8,27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons