Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15860
Title: Actions of the American Catholic Bishops for the benefi t of victims of sexual abuse by clergy Guidelines of the Committee for the Protection of Children and Young People
Authors: Kłos-Skrzypczak, Aleksandra
Keywords: Konferencja Amerykańskich Biskupów Katolickich; pedofi lia w Kościele; działania na rzecz ofi ar wykorzystywania seksualnego; Komisja ds. ochrony dzieci i młodzieży; United States Conference of Catholic Bishops; sexual abuse of minors in Church; actions for victims of sexual abuse; American Catholic Church; Committee for the Protection of Children and Young People
Issue Date: 2020
Citation: "Teologia i Moralność", (2020), nr 1, s. 23-35
Abstract: Amerykański Kościół katolicki od ponad dwóch dekad boryka się z kryzysem w związku z ujawnieniem czynów pedofi lskich popełnianych przez osoby duchowne. Artykuł przedstawia działania amerykańskich biskupów na rzecz ofi ar wykorzystywania seksualnego przez duchownych zarówno w zakresie prewencyjnym, jak i profi laktycznym. W pierwszej jego części prezentuje sposób funkcjonowania Komisji ds. ochrony dzieci i młodzieży, która działa przy Episkopacie, następnie omawia najważniejsze, opublikowane w ostatnim czasie dokumenty dotyczące problemu pedofi lii w Kościele.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15860
DOI: 10.14746/tim.2020.27.1.02
ISSN: 2450-4602
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klos_Skrzypczak_actions_of_the_american_catholic.pdf278,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons