Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1608
Title: Charakterystyka sprawców przemocy w rodzinie
Authors: Rode, Danuta
Keywords: przemoc w rodzinie; przemoc domowa; sprawcy
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Czerkawski, A. Nowak (red.), "Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne" (S. 45-65). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wnikliwe badanie sprawców przemocy powinno pozwolić na coraz lepsze dostosowanie systemu pomocy dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. Leczenie sprawców nie może być tylko alternatywą wobec postępowania sądowego, musi zostać elementem całościowych programów interwencji wobec przemocy w rodzinie. Wyróżnienie sprawców przemocy w zakresie cech osobowości, o określonym profilu, ułatwi ocenę stopnia zagrożenia agresją z jego strony, pozwoli na dobór odpowiedniego programu leczniczego i terapeutycznego. Dla sprawców agresywnych sytuacyjnie (grupa D) wskazanym byłby program psychoedukacyjny o charakterze behawioralno- poznawczym, dla sprawców agresywnych reaktywnie (grupa A) oprócz treści psychoedukacyjnych, w programie terapeutycznym należałoby uwzględnić ich własną pracę nad wzmacnianiem mechanizmów kontroli i uczeniem radzenia sobie ze stresem. Dla sprawców agresywnych z rysami osobowości nieprawidłowej (grupa C) konieczny jest program uwzględniający leczenie zaburzeń osobowości, a działania terapeutyczne skierowane powinny być na zmianę przekonań sprawcy dotyczących przemocy, a w szczególności mechanizmu zaprzeczania. Sprawcy z grupy B powinni zostać objęci działaniami psychologicznymi umożliwiającymi im nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, z kontrolą emocji, oraz budowania ich poczucia wartości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1608
ISBN: 9788322617588
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rode_Charakterystyka_sprawcow_przemocy_w_rodzinie.pdf532,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons