Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16111
Title: Czynniki determinujące postawy rodzicielskie wobec dzieci upośledzonych umysłowo
Authors: Gąsior, Henryk
Keywords: postawy rodziców; dzieci upośledzone umysłowe
Issue Date: 2004
Citation: Chowanna, T. 1, (2004), s. 36-50
Abstract: Postawy rodziców wobec dzieci w wychowaniu rodzinnym kształtują się pod wpływem różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, często zamierzonych i okolicznościowych, świadomych i nieświadomych, subiektywnych i obiektywnych. Istotną rolę w procesie kształtowania się postaw rodziców wobec dziecka upośledzonego umysłowo spełnia czynnik emocjonalny - irracjonalny i racjonalny - rozumny - humanitarny. Miłość do dziecka upośledzonego umysłowo rozwija się i umacnia w zależności od stopnia niepełnosprawności, przystosowania się dziecka do samodzielnego życia i okresu rozwoju psychicznego, umysłowego i fizycznego. Postawę określa się jako względnie trwałe ustosunkowanie, które wyraża się w gotowości podmiotu do pozytywnych lub negatywnych reakcji intelektualno-orientacyjnych, emocjonalno-motywacyjnych oraz behawioralnych wobec jej przedmiotu (P r ę ż y n a, 1981, s. 18) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16111
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gasior_Czynniki_determinujace_postawy.pdf623,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons