Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1612
Title: Pedagodzy praktycy o profilaktyce w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i przestępczą
Authors: Noszczyk-Bernasiewicz, Monika
Bernasiewicz, Maciej
Keywords: młodzież zdemoralizowana; młodzież przestępcza
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zmiany, jakie zachodzą w naszym kraju wskutek transformacji społeczno- ustrojowej, rzucają nowe wyzwania naukom o wychowaniu, ale i pociągają za sobą przemiany w systemie wychowania, w opiece i terapii. Wiążą się one ściśle z demokratyzacją naszego życia, wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej oraz otwarciem na kraje zachodnie poprzez przepływ wzorców kulturowych i cywilizacyjnych. Zmiana systemu politycznego oraz konsekwencje postępującego globalizmu pociągają za sobą wiele zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych, które w skutkach — w sposób bezpośredni lub pośredni — wywierają dotkliwe piętno na rozwoju dzieci i młodzieży. Zaburzenia w socjalizacji młodej generacji społeczeństwa należą do negatywnych zjawisk, które spotyka się coraz częściej i odczuwa się coraz dotkliwiej. Szczególnie niebezpieczne są — z punktu widzenia społecznego — czyny karalne popełniane przez osoby nieletnie i przejawy demoralizacji o dużym nasileniu agresji. Według A. Nowak, „przestępczość nieletnich jawi się powszechnie jako ważny problem społeczny, wymagający wyjaśniania i opisu, a przede wszystkim prowadzenia w tym zakresie interdyscyplinarnych badań, których zasadniczym celem jest poszukiwanie skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania przestępczości nieletnich”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1612
ISBN: 9788322617588
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noszczyk_Bernasiewicz_Pedagodzy_praktycy_o_profilaktyce_w_pracy_z_mlodzieza.pdf390,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons