Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16281
Title: Financing of transport services using credit
Authors: Czech, Piotr
Barcik, Jacek
Celiński, Ireneusz
Sierpiński, Grzegorz
Keywords: możliwość finansowania działalności transportowej; transport; kredyt bankowy
Issue Date: 2014
Citation: Logistyka, 2014, nr 4, s. 2719-2727
Abstract: Dynamiczny rozwój sektora prywatnego w Polsce spowodował powstanie popytu na cały szereg produktów bankowych umożliwiających finansowanie bieżącej działalności oraz inwestycji w firmach. Spowodowało to w efekcie zwiększenie m.in. liczby ofert kredytowych oferowanych przez poszczególne banki. Pozyskanie przez firmę kredytu bankowego, daje jej możliwość ponoszenia wydatków nawet znacznie przekraczających aktualnie posiadane środki. Umożliwia on również pozyskanie środków inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużej ilości własnych środków. W artykule przedstawiono kredyt bankowy, jako możliwość finansowania działalności transportowej. Dokonano w nim porównania przykładowych ofert kredytowych oferowanych przez banki na polskim rynku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16281
ISSN: 1231-5478
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czech_Financing_of_transport_services_using_credit.pdf374,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons