Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16289
Title: Transport kolejowy wojsk obcych na terytorium RP w świetle prawa międzynarodowego
Authors: Barcik, Jacek
Czech, Piotr
Keywords: transport kolejowy; Sojusz Północnoatlantycki; NATO SOFA; prawo międzynarodowe
Issue Date: 2014
Citation: Logistyka, 2014, nr 3, s. 353-359
Abstract: Artykuł analizuje podstawy prawne wykonywania wojskowego transportu kolejowego wojsk obcych w świetle wiążących Polskę zobowiązań międzynarodowych. W pierwszej kolejności przybliżono historyczne podstawy prawnomiędzynarodowe realizacji wojskowego transportu kolejowego. Następnie zidentyfikowano najważniejsze akty prawa międzynarodowego aktualnie wiążące Rzeczpospolitą Polską. W dalszej kolejności omówiono warunki wykonywania obcych wojskowych przewozów kolejowych na terytorium Polski. Pracę zamykają krótkie wnioski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16289
ISSN: 1231-5478
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barcik_Transport_kolejowy_wojsk_obcych.pdf491,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons