Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16368
Title: Flora naczyniowa antropogenicznego fragmentu doliny Kłodnicy w Gliwicach (Wyżyna Śląska)
Other Titles: Vascular Flora Of The Anthropogenic Section Of The Kłodnica Valley In Gliwice (Silesian Upland)
Authors: Hanczaruk, Robert
Kompała-Bąba, Agnieszka
Keywords: dolina rzeki; synantropizacja
Issue Date: 2016
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" Nr 461 (2016), s. 76-86
Abstract: Praca prezentuje wyniki badań florystycznych przeprowadzonych w dolinie Kłodnicy na obszarze miasta Gliwice. Flora obszaru badań liczy 152 taksony roślin, reprezentujące 44 rodziny. Przeważają w niej gatunki rodzime (71,1%) nad antropofitami (28,9%). Wśród antropofitów 15,1% stanowią kenofity, 10,5% archeofit, a 3,3% diafity. O synantropizacji flory doliny Kłodnicy świadczy wysoki udział gatunków ruderalnych (38,8%) i niewielki udział gatunków nadwodnych (4,6%), a także wysokie wartości wskaźników antropofityzacji (28,9%) i kenofityzacji (15,1%). Znacznym zagrożeniem dla różnorodności gatunkowej i funkcjonowania ekosystemów doliny Kłodnicy są odnotowywane z dużą częstością gatunki kenofitów, takie jak: Impatiens parviflora, Solidago canadensis i S. gigantea. Rośliny te stale zwiększają zajmowany areał, wnikają do zbiorowisk roślinnych i eliminują gatunki rodzime, w skrajnych przypadkach tworząc zwarte jednogatunkowe płaty.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16368
DOI: 10.15611/pn.2016.461.07
ISSN: 2392-0041
1899-3192
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanczaruk_Flora_naczyniowa_antropogenicznego_fragmentu_doliny.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons